Részvételi szabályzat

Tagsági és kutatásokban való részvétel szabályzata

A Válaszolok.hu tagság önkéntes és anonim. A tagságot a regisztrált tagok bármikor, következmény nélkül megszüntethetik.

Válaszolok.hu tag lehet minden olyan 14 év feletti természetes cause and effect essay topic ideas személy, aki elfogadja az üzemeltető részvételi szabályzatát, valamint egyetért az adatvédelemre vonatkozó nyilatkozattal.

A Válaszolok.hu tagok vállalják, hogy válaszaikkal valós adatokat közölnek, valamint saját véleményüket osztják meg a kutatókkal. Az online kutatásokra történő felkérés elektronikus levélben (e-mail), hagyományos kutatásoknál telefonon keresztül történik.

A nyereményjátéknak és a kutatási szabályzatnak megfelelően egy személy csak egyszer, egy e-mail címmel regisztrálhatja magát, továbbá egy kérdőívet csak egyszer tölthet ki. Amennyiben ugyanazon személy több e-mail címet használva válik Válaszolok.hu felhasználóvá, a honlap üzemeltetői kizárják őt a további kutatásokból.

A Válaszolok.hu felhasználói csak saját maguk használhatják azonosítójukat, másnak azt nem adhatják át. Amennyiben azonosítójuk illetéktelen kezekbe kerül, értesítik a Válaszolok.hu üzemeltetőit.

A Válaszolok.hu oldalt üzemeltetők minden egyes kutatás után ellenőrzik az adatok valódiságát. Amennyiben az adatok nem felelnek meg a valóságnak, az üzemeltetők fenntartják a jogot a tagság azonnali megszüntetésére.

A Central Médiacsoport Zrt. fenntartja azt a jogot, hogy a Válaszolok.hu oldalon található szabályzatokat megváltoztassa.

A Válaszolok.hu minden kutatás után nyereménysorsolást tart az adott kutatásban részt vett kérdőívkitöltők, Válaszolok.hu tagok között. A sorsoláson mindig az adott kutatáshoz felajánlott értékes nyeremények találnak gazdára. A nyerteseket a sorsolást követően értesítjük e-mailben vagy telefonon. Amennyiben a nyertes a tájékoztató levélben szereplő határidő után sem jelentkezik nyereményért, újabb nyertest, illetve nyerteseket sorsolunk ki a válaszadók közül. A nyeremények minőségéért nem vállalunk felelősséget. A nyereményeket a tájékoztató levélre küldött válaszlevélben megadott névre és címre postázzuk. A 10 000 Ft-ot meghaladó értékű ajándékokat adminisztrációs okok miatt nem áll módunkban postán elküldeni, átvételük személyes úton történik. A nyeremények kézbesítési költségeit a Válaszolok.hu viseli. A nyertesek nevét a www.valaszolok.hu weboldalon közzé tesszük a sorsolást követő 6 hónapig.

A felhasználók és nyertesek személyes adatainak kezeléséről az Adatkezelési Tájékoztatóban találhatóak további információk.

Terméktesztekben való részvétel szabályzata

A Részvételi és adatvédelmi szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) vonatkozik a www.valaszolok.hu weboldalon megjelenő valamennyi termékteszttel egybekötött piackutatásra (a továbbiakban: Termékteszt) az help with my paper adott Terméktesztnél feltüntetett egyedi feltételekkel.

A Termékteszt szervezője a Central Médiacsoport Zrt. Terméktesztenként eltérő szerződéses partnere (a továbbiakban: Szervező), aki a piackutatásban érintett termékeket, szolgáltatást biztosítja. A Szervező neve és székhelye megtalálható a Termékteszt egyedi leírásánál.

A Termékteszt lebonyolításával a Szervező a Central Médiacsoport Zrt.-t (1037 Budapest, Montevideo utca 9., továbbiakban: Lebonyolító) bízza meg.

1. A Terméktesztben résztvevő személyek

A Terméktesztben önkéntesen részt vehet minden 16. életévét betöltött, nem cselekvőképtelen természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik, és aki a jelen Szabályzatban foglalt valamennyi feltételnek maradéktalanul megfelel, és akivel szemben nem áll fenn a Terméktesztből történő kizárás bármely feltétele (továbbiakban: Résztvevő).

A Terméktesztben NEM vehetnek részt az alábbi személyek:

 • a Szervező tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói;
 • a Lebonyolító tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói;
 • a Terméktesztnél feltüntetett egyedi feltételekben meghatározott további személyek;
 • akit a Lebonyolító valamely korábbi Termékteszt során a Szabályzat, illetve a Termékteszt egyedi részvételi feltételek megszegése miatt kizárt.

Kizárásra kerül, aki bármilyen módon veszélyezteti a Termékteszt tisztességes lebonyolítását, illetve a jelen Szabályzatban vagy a Termékteszt egyedi feltételeiben meghatározott részvételi feltételeket nem tartja be, vagy a Szabályzatban részletezett adatkezelési hozzájárulásokat a Termékteszt időtartama alatt visszavonja. A kizárás tényéről sem a Lebonyolító, sem a Szervező nem értesíti a Résztvevőt.

A Terméktesztben való részvétel feltétele a www.valaszolok.hu weboldalon történő regisztráció és az adott Termékteszt oldalán történő jelentkezés. Az egyes Termékteszten kizárólag olyan természetes személyek vehetnek részt, akik egy-egy szűrőteszt kitöltése és kiértékelése után alkalmasnak bizonyultak az adott Termékteszten való részvételre.

A Résztvevő kijelenti, hogy a Terméktesztre történő jelentkezés és részvétel során megadott adatai, valamint a Termékteszt során a termékértékeléssel kapcsolatban adott válaszai megfelelnek a valóságnak.

A Terméktesztre jelentkező a jelentkezéssel és a szűrőkérdések kitöltésével minden további jogcselekmény nélkül elfogadja a jelen Szabályzat rendelkezéseit és a Termékteszt egyedi feltételeit, és magára nézve kötelezőnek ismeri el az abban foglaltakat.

2. A Termékteszt leírása

A Termékteszt a www.valaszolok.hu weboldal Terméktesztek menüpontján keresztül érhető el, itt olvashatók a Terméktesztek egyedi leírásai, tekinthetők meg az esetleges kapcsolódó anyagok, tudnivalók, a lezárult terméktesztek összefoglalója és itt lehet regisztrálni, illetve jelentkezni a Terméktesztre.

A Termékteszt Résztvevői a jelentkezők közül egy előzetes szűrőteszt alapján kerülnek kiválasztásra. A válaszok kiértékelését követően e-mailen kapnak a jelentkezők értesítést arról, hogy bekerültek-e a tesztelők csoportjába.

A Résztvevők részére a Szervező biztosítja a Termékteszt egyedi feltételeiben meghatározott mennyiségű és minőségű tesztterméket, tesztszolgáltatást. A teszttermékhez a Résztvevők postai úton jutnak hozzá az általuk a jelentkezés során megadott címre. A tesztszolgáltatás igénybevételéhez szükséges kódot, kupont, egyéb hozzáférési lehetőséget (küldeményt) a Termékteszt egyedi leírásánál meghatározott módon (e-mailen vagy postai úton, letöltéssel) kapják meg a Résztvevők. A Termékteszt egyedi feltételeiben meghatározott tesztelési időszakot követően a Résztvevők – telefonos, e-mail-es, vagy postai értesítés alapján – a www.valaszolok.hu weboldalon található adat- és kérdéssort kötelesek valós adataikkal és tapasztalataik alapján kitölteni, a tesztterméket valósághűen értékelni. Az értékelő adat- és kérdéssor kitöltését elmulasztók az adott és jövőbeli Terméktesztekből kizárhatóak.

3. A Termékteszt időtartama

A jelentkezési határidőt, a Termékteszt tesztidőszakát, a termékértékelések beküldési határidejét az egyes Terméktesztek leírásai tartalmazzák. A Termékteszt elindulása után érkezett jelentkezések érvénytelenek.

4. Jelentkezés a Terméktesztre, részvételi feltételek

A Termékteszten kizárólag azok vehetnek részt, akik a jelen Szabályzatban meghatározott részvételi feltételeket együttesen és maradéktalanul teljesítik.

A Termékteszt részvételi feltételei:

 • regisztráció a www.valaszolok.hu oldalon: A valaszolok.hu regisztrációval a Résztvevő elfogadja a Válaszolok.hu Részvételi szabályzatát és Adatkezelési Tájékoztatóját. A regisztrációval a Résztvevő hozzájárul ahhoz, hogy egyéb piackutatásokban való részvétellel kapcsolatban a Central Médiacsoport Zrt. megkeresse;
 • jelentkezés az adott Termékteszten való részvételre;
 • az adott Terméktesztnél kért adatok hiánytalan és hibátlan megadása és a szűrőteszt maradéktalan kitöltése a jelentkezés során a www.valaszolok.hu weboldalon;
 • kiválasztást követően a teszttermék átvétele, a tesztszolgáltatás igénybevétele és a használati útmutatónak, szolgáltatási szerződésnek megfelelő tesztelése;
 • az egyedileg meghatározott tesztelési időszakot követően a teszttermék, tesztszolgáltatás értékelése az online kérdőív maradéktalan kitöltésével: a valóságnak megfelelő adatok hiánytalan rendelkezésre bocsátása, a kérdések maradéktalan megválaszolása;
 • az itt meghatározottak szerint a Résztvevő személyes adatainak kezeléséhez történő hozzájárulás megadása, valamint a jelen Szabályzatban foglaltak szerint és időpontig ezen adatkezelési hozzájárulás folyamatos megléte.

Egy Résztvevő csak egyszer, egy e-mail címmel vehet részt egy Termékteszten, és egy kérdőívet csak egy alkalommal tölthet ki! Amennyiben ugyanazon személy több e-mail címet használva jelentkezik a Terméktesztre, vagy többször tölti ki ugyanazon kérdőívet, az kizárható az adott és minden további Terméktesztből.

A teszttermék, tesztszolgáltatás igénybevételéhez szükséges az adóazonosító jel, a teszttermék kézbesítéséhez a pontos név, lakcím, telefonszám megadása.

A részvételi feltételek teljesülése hiányában a jelentkező nem kerül kiválasztásra, nem vehet részt a Termékteszten.

A Termékteszthez történő csatlakozás a Termékteszt egyedi leírásában meghatározott jelentkezési időszak lezárásig lehetséges, és a jelentkezés időpontja nem befolyásolja a jelentkező részvételi esélyeit.

5. Kiválasztás, Résztvevők értesítése

A Termékteszt Résztvevői a Szervező által előzetesen meghatározott kritériumok mentén egy előzetes szűrőteszt alapján kerülnek kiválasztásra, ezzel kapcsolatban bárminemű igényérvényesítés kizárt.

A jelentkező kijelenti, hogy a szűrőkérdőív során megadott adatai, válaszai megfelelnek a valóságnak. A jelentkező szűrőteszt során adott válaszai alapján dönthető el, hogy megfelel-e a kritériumoknak. A válaszok kiértékelését követően a Valaszolok.hu regisztráció során megadott e-mail címen kap értesítést a jelentkező arról, hogy bekerült-e a tesztelők csoportjába.

6. Teszttermékek, tesztszolgáltatás

A Termékteszt egyedi leírásában meghatározott minőségű és mennyiségű teszttermék kerül a Résztvevő részére átadásra. A teszttermékeket, valamint a tesztszolgáltatás igénybevételéhez adott esetben szükséges küldemény a Termékteszt egyedi feltételeinél meghatározott alvállalkozó igénybevételével kerül kézbesítésre.

A Résztvevők kötelesek együttműködni a Lebonyolítóval a tesztszolgáltatások, teszttermékek átvétele, illetve igénybevétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget, és a teszttermék átvétele, a tesztszolgáltatás igénybevétele meghiúsul, a teszttermék a továbbiakban nem vehető át, a tesztszolgáltatás a továbbiakban nem vehető igénybe, és a Szervezőt és Lebonyolítót emiatt semmilyen felelősség nem terheli. A teszttermékek kézbesítéséhez elengedhetetlenül szükséges a Résztvevő értesítési adatainak hiánytalan és pontos megadása. A Lebonyolító mindent megtesz a teszttermékek, valamint a tesztszolgáltatás igénybevételéhez szükséges küldemény mielőbbi kézbesítése érdekében, azonban a kézbesítési határidőt, mely várható 4-5 munkanap, garantálni nem tudja. A teszttermékeket, valamint a tesztszolgáltatás igénybevételéhez szükséges küldeményt kizárólag magyarországi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező Résztvevőnek áll módunkban megküldeni, és a teszttermék egy alkalommal kerül kipostázásra. Amennyiben a Résztvevő a tesztterméket, küldeményt az első postázás (ideértve az ismételt átadási kísérletet is) alkalmával nem veszi át, úgy a Terméktesztben való Részvételre szóló jogosultságát véglegesen elveszíti. A kézbesítéssel kapcsolatos észrevételek és reklamációk a Central Médiacsoport Zrt.-nél tehetők meg.

A Szervező a szállítás során megsérült, megsemmisült teszttermékek helyett egy alkalommal pótterméket biztosíthat. Nem biztosít a Szervező pótterméket, ha a sérülés a teszttermék tesztjét, igénybevételét érdemben nem akadályozza, befolyásolja. Amennyiben a teszttermék a szállítás során megsérül vagy megsemmisül, a Résztvevő köteles erről a kozossegi@valaszolok.hu e-mail címre küldött e-mailben tájékoztatni a Lebonyolítót és megfelelő módon (így különösen fotóval és leírással) igazolni a sérülést, megsemmisülést. A teszttermék ismételt megsérülése, megsemmisülése esetén a Résztvevő a Terméktesztből kizárásra kerül.

A teszttermék, tesztszolgáltatás a Termékteszt ideje alatt másra át nem ruházható és pénzre át nem váltható.

A tesztterméket a Résztvevő köteles a tesztterméken feltüntetett vagy ahhoz kapcsolódóan megküldött használati útmutatónak megfelelően rendeltetésszerűen használni. A Résztvevő köteles a tesztterméket a Termékteszt egyedi feltételeiben meghatározott sűrűséggel és tesztidőszak alatt kipróbálni, rendszeresen használni. A Résztvevő köteles a tesztszolgáltatást a szolgáltató által meghatározott feltételeket betartva igénybe venni.

Amennyiben szerzői művet kínál tesztelésre a Szervező, a Résztvevő kizárólag a tesztidőszakig terjedő rendeltetésszerű felhasználásra kap jogosultságot. Amennyiben a Szervező szoftvert kínál letöltésre, a Résztvevő kizárólag egy számítógépen vagy mobil-/táblagépen rendeltetésszerű felhasználásra kap jogosultságot a tesztidőszak alatt.

A Termékteszttel kapcsolatban felmerülő adókötelezettség teljesítése során a Szervező, a Lebonyolító és a Résztvevő kötelesek együttműködni.

A Szervező vállalja, hogy kifizeti a teszttermékre esetlegesen közvetlenül alkalmazandó személyi jövedelemadót és a teszttermékkel kapcsolatban közvetlenül felmerülő további adó vagy egyéb esetleges járulék megfizetését is vállalja.

A teszttermék egyszeri postai/futárral történő megküldésével kapcsolatos költségek a Szervezőt terhelik. A Szervező és a Lebonyolító nem vállalja a tesztszolgáltatás igénybevételével, a teszttermék felhasználásával vagy egyébként, a teszttermékkel, tesztszolgáltatással kapcsolatosan felmerülő egyéb költségek megfizetését.

7. Értékelés

A Termékteszt egyedi feltételeiben meghatározott tesztidőszakot követően a Résztvevők a www.valaszolok.hu weboldalon található adat- és kérdéssort kötelesek valós adataikkal kitölteni, a tesztterméket, tesztszolgáltatást a tapasztalataiknak megfelelő vélemény alapján értékelni.

TILOS

 • félrevezető értékelést adni;
 • az értékelésért cserébe bárkitől pénzt vagy egyéb ellenszolgáltatást elfogadni;
 • más Résztvevőt az értékelésben befolyásolni;
 • az értékelést más személlyel elvégeztetni.

A Résztvevő engedélyezi a Central Médiacsoport Zrt. részére, hogy a Résztvevő teszttermékkel kapcsolatos tevékenységének eredményeit, tapasztalatait más Résztvevők eredményeivel, tapasztalataival együtt kiértékelje, és a Szervezővel anonim módon közölje, a kiértékelt Termékteszt eredményét a Valaszolok.hu oldalon és reklám formájában bárhol máshol közzétegye.

8. Adatkezelés

A Résztvevők személyes adatainak kezelésére a Szabályzat részét képező Adatkezelési Tájékoztató, valamint jelen pont rendelkezései irányadók. Jelen Szabályzat egyben Egyedi Adatkezelési Tájékoztatónak is minősül.

A személyes adatok felvétele a Résztvevők önkéntes hozzájárulásán és a Termékteszthez kapcsolódóan esetlegesen felmerülő adófizetésre tekintettel az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényen, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényen és a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvényen alapul.

A Résztvevők a Terméktesztben való részvétellel hozzájárulnak ahhoz, hogy a Termékteszt során a valaszolok.hu regisztráción felül megadott személyes adataik (név, cím, telefonszám, adóazonosító jel, egyedi termékteszt témájához kapcsolódóan megadott egyéb adat pl. érdeklődési kör, felhasználói szokások) a Lebonyolító termékteszt adatbázisába kerüljenek (adatkezelési nyilvántartási azonosító: azonosító igénylése folyamatban), és azokat a Lebonyolító az adott Termékteszt lebonyolítása és kiértékelése, valamint újabb Terméktesztekben, valaszolok.hu piackutatásokban való részvételi megkeresés célból a székhelyén a valaszolok.hu regisztráció megszűnéséig – azt követően pedig anonim módon – adatkezelőként kezelje. A Lebonyolító a név, telefonszám és lakcímadatokat a termékteszt mint piackutatás adataitól elkülönítetten tárolja, azonban amennyiben az Terméktesztre a jelentkezőt nem választja ki, ezen adatokat haladéktalanul törli.

A Résztvevők a Terméktesztben való részvétellel hozzájárulnak ahhoz, hogy a Termékteszt során a valaszolok.hu regisztráción felül (http://www.valaszolok.hu/adatkezeles) megadott személyes adataikat (név, cím, adóazonosító) a Lebonyolító az adókötelezettségek teljesítése érdekében a Szervező részére továbbítsa, és hogy a Szervező önálló adatkezelőként számviteli kötelezettségének teljesítése érdekében a 2000. évi C. törvény 169.§-a alapján 8 évig, illetve az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényben meghatározott elévülési ideig megőrizze. Amennyiben a teszttermék termékmintának minősül a Lebonyolító semmilyen személyes adatot nem továbbít a Szervező felé. Ebben az esetben a Szervező kizárólag anonim piackutatási eredményekkel rendelkezik.

A teszttermék, továbbá a tesztszolgáltatás igénybevételéhez szükséges küldemény kézbesítése érdekében a Lebonyolító a Kézbesítőt adatfeldolgozóként veszi igénybe.

A Lebonyolító adatkezelési gyakorlatáról, a Résztvevőket megillető adatkezelési igényekről (Igényérvényesítési cím: kozossegi@valaszolok.hu) és egyéb a jelen Szabályzatban nem szabályozott adatkezelési feltételekről a Válaszolok.hu Adatkezelési Tájékoztató rendelkezik.

9. Felelősség

Az értesítési, vagy szállítási késedelemért, a teszttermék sérült vagy megsemmisült állapotban való megérkezéséért a Szervező és a Lebonyolító nem vállal felelősséget. A jelentkezők az általuk tévesen szolgáltatott adatokból, vagy a postafiókjuk levélfogadásra képtelen állapotából adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát a Terméktesztre történő jelentkezés és az értékelés során a Lebonyolítónak nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség, és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben kizárólag a jelentkezőket terheli.

A Szervező és a Lebonyolító kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Termékteszten való részvétel során, a teszttermék, tesztszolgáltatás esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Termékteszt során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok (pl. termékfelelősségi törvény) kifejezett rendelkezéssel tiltják. A Résztvevő a teszttermék, tesztszolgáltatás hibájával, meghibásodásával kapcsolatos igényeit a teszttermékhez, tesztszolgáltatáshoz kapcsolódó jótállás és szavatosság keretében közvetlenül a Szervezőnél érvényesíthetik.

A Lebonyolító a teszttermék, tesztszolgáltatás hibamentes működéséért, teljességéért, adott célra való alkalmasságáért semmilyen felelősséget nem vállal, nem vállal továbbá felelősséget azért, ha a Termékteszt időtartama alatt a Terméktesztet, valamint a jelen Szabályzatot tartalmazó weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el. A Lebonyolító nem felel továbbá a rajta kívül álló okkal (például az Internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodással vagy kimaradással, a böngésző-kiegészítés vagy a javascript nem megfelelő működésével) összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért.

A tesztszolgáltatás, teszttermék eléréséhez szükséges technikai háttér biztosításáért, különösképpen a szükséges hardver és szoftver, egyéb vevőkészülék, valamint a hozzáférési- és adatátviteli-szolgáltatások, továbbá egyéb az igénybevételhez szükséges feltételek (pl. védőfelszerelés) biztosításáért a Résztvevő saját költségén felel. A Résztvevő egyéni hardver és szoftver konfigurációja, készüléke, felszerelése és a szolgáltatások, illetve termékek kompatibilitásáért a Szervező és a Lebonyolító nem vállal felelősséget.

10. Egyéb

A Szervező és a Lebonyolító jogosult a Terméktesztet bármikor felfüggeszteni, és a Résztvevővel fennálló jogviszonyt megszüntetni.

A Szervező és a Lebonyolító fenntartja magának a jogot a jelen Szabályzat, valamint az egyes Terméktesztek egyedi feltételeinek egyoldalú megváltoztatására azzal, hogy a módosításról rövid felhívás formájában a www.valaszolok.hu oldalon és/vagy e-mail üzenetben tájékoztatja a Résztvevőket. Amennyiben a Résztvevő a folyamatban lévő Termékteszt során belép a www.valaszolok.hu fiókjába, vagy kitölti a termékértékelést, illetve jelentkezik egy újabb Terméktesztre, az a módosítás elfogadásának minősül.

A Szabályzat a http://valaszolok.hu/reszveteli-szabalyzat/ weboldalon érhető el. Amennyiben a Termékteszt egyedi részvételi feltételei eltérnek a jelen Szabályzattól, úgy az egyedi feltételek irányadóak.

Amennyiben a Termékteszttel kapcsolatban kérdést kíván feltenni, írjon a regisztrációkor megadott e-mail címről a kozossegi@valaszolok.hu e-mail címre! Kérjük, hogy a levélben tüntesse fel a Termékteszt elnevezését.

Budapest, 2015. március 2.