Részvételi szabályzat

Tagsági és kutatásokban való részvétel szabályzata

A Válaszolok.hu tagság önkéntes és anonim. A tagságot a regisztrált tagok bármikor, következmény nélkül megszüntethetik.

Válaszolok.hu tag lehet minden olyan 14 év feletti természetes személy, aki elfogadja az üzemeltető részvételi szabályzatát, valamint egyetért az adatvédelemre vonatkozó nyilatkozattal.

A Válaszolok.hu tagok vállalják, hogy válaszaikkal valós adatokat közölnek, valamint saját véleményüket osztják meg a kutatókkal. Az online kutatásokra történő felkérés elektronikus levélben (e-mail), hagyományos kutatásoknál telefonon keresztül történik.

A nyereményjátéknak és a kutatási szabályzatnak megfelelően egy személy csak egyszer, egy e-mail címmel regisztrálhatja magát, továbbá egy kérdőívet csak egyszer tölthet ki. Amennyiben ugyanazon személy több e-mail címet használva válik Válaszolok.hu felhasználóvá, a honlap üzemeltetői kizárják őt a további kutatásokból.

A Válaszolok.hu felhasználói csak saját maguk használhatják azonosítójukat, másnak azt nem adhatják át. Amennyiben azonosítójuk illetéktelen kezekbe kerül, értesítik a Válaszolok.hu üzemeltetőit.

A Válaszolok.hu oldalt üzemeltetők minden egyes kutatás után ellenőrzik az adatok valódiságát. Amennyiben az adatok nem felelnek meg a valóságnak, az üzemeltetők fenntartják a jogot a tagság azonnali megszüntetésére.

A Central Médiacsoport Zrt. fenntartja azt a jogot, hogy a Válaszolok.hu oldalon található szabályzatokat megváltoztassa.

A Válaszolok.hu minden kutatás után nyereménysorsolást tart az adott kutatásban részt vett kérdőívkitöltők, Válaszolok.hu tagok között. A sorsoláson mindig az adott kutatáshoz felajánlott értékes nyeremények találnak gazdára. A nyerteseket a sorsolást követően értesítjük e-mailben vagy telefonon. Amennyiben a nyertes a tájékoztató levélben szereplő határidő után sem jelentkezik nyereményért, újabb nyertest, illetve nyerteseket sorsolunk ki a válaszadók közül. A nyeremények minőségéért nem vállalunk felelősséget. A nyereményeket a tájékoztató levélre küldött válaszlevélben megadott névre és címre postázzuk. A 10 000 Ft-ot meghaladó értékű ajándékokat adminisztrációs okok miatt nem áll módunkban postán elküldeni, átvételük személyes úton történik. A nyeremények kézbesítési költségeit a Válaszolok.hu viseli. A nyertesek nevét a www.valaszolok.hu weboldalon közzé tesszük a sorsolást követő 6 hónapig.

A felhasználók és nyertesek személyes adatainak kezeléséről az Adatkezelési Tájékoztatóban találhatóak további információk.

Terméktesztekben való részvétel szabályzata

A Részvételi és adatvédelmi szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) vonatkozik a www.valaszolok.hu weboldalon megjelenő valamennyi termékteszttel egybekötött piackutatásra (a továbbiakban: Termékteszt) az adott Terméktesztnél feltüntetett egyedi feltételekkel.

A Termékteszt szervezője a Central Médiacsoport Zrt. Terméktesztenként eltérő szerződéses partnere (a továbbiakban: Szervező), aki a piackutatásban érintett termékeket, szolgáltatást biztosítja. A Szervező neve és székhelye megtalálható a Termékteszt egyedi leírásánál.

A Termékteszt lebonyolításával a Szervező a Central Médiacsoport Zrt.-t (1037 Budapest, Montevideo utca 9., továbbiakban: Lebonyolító) bízza meg.

1. A Terméktesztben résztvevő személyek

A Terméktesztben önkéntesen részt vehet minden 16. életévét betöltött, nem cselekvőképtelen természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik, és aki a jelen Szabályzatban foglalt valamennyi feltételnek maradéktalanul megfelel, és akivel szemben nem áll fenn a Terméktesztből történő kizárás bármely feltétele (továbbiakban: Résztvevő).

A Terméktesztben NEM vehetnek részt az alábbi személyek:

 • a Szervező tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói;
 • a Lebonyolító tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói;
 • a Terméktesztnél feltüntetett egyedi feltételekben meghatározott további személyek;
 • akit a Lebonyolító valamely korábbi Termékteszt során a Szabályzat, illetve a Termékteszt egyedi részvételi feltételek megszegése miatt kizárt.

Kizárásra kerül, aki bármilyen módon veszélyezteti a Termékteszt tisztességes lebonyolítását, illetve a jelen Szabályzatban vagy a Termékteszt egyedi feltételeiben meghatározott részvételi feltételeket nem tartja be, vagy a Szabályzatban részletezett adatkezelési hozzájárulásokat a Termékteszt időtartama alatt visszavonja. A kizárás tényéről sem a Lebonyolító, sem a Szervező nem értesíti a Résztvevőt.

A Terméktesztben való részvétel feltétele a www.valaszolok.hu weboldalon történő regisztráció és az adott Termékteszt oldalán történő jelentkezés. Az egyes Termékteszten kizárólag olyan természetes személyek vehetnek részt, akik egy-egy szűrőteszt kitöltése és kiértékelése után alkalmasnak bizonyultak az adott Termékteszten való részvételre.

A Résztvevő kijelenti, hogy a Terméktesztre történő jelentkezés és részvétel során megadott adatai, valamint a Termékteszt során a termékértékeléssel kapcsolatban adott válaszai megfelelnek a valóságnak.

A Terméktesztre jelentkező a jelentkezéssel és a szűrőkérdések kitöltésével minden további jogcselekmény nélkül elfogadja a jelen Szabályzat rendelkezéseit és a Termékteszt egyedi feltételeit, és magára nézve kötelezőnek ismeri el az abban foglaltakat.

2. A Termékteszt leírása

A Termékteszt a www.valaszolok.hu weboldal Terméktesztek menüpontján keresztül érhető el, itt olvashatók a Terméktesztek egyedi leírásai, tekinthetők meg az esetleges kapcsolódó anyagok, tudnivalók, a lezárult terméktesztek összefoglalója és itt lehet regisztrálni, illetve jelentkezni a Terméktesztre.

A Termékteszt Résztvevői a jelentkezők közül egy előzetes szűrőteszt alapján kerülnek kiválasztásra. A válaszok kiértékelését követően e-mailen kapnak a jelentkezők értesítést arról, hogy bekerültek-e a tesztelők csoportjába.

A Résztvevők részére a Szervező biztosítja a Termékteszt egyedi feltételeiben meghatározott mennyiségű és minőségű tesztterméket, tesztszolgáltatást. A teszttermékhez a Résztvevők postai úton jutnak hozzá az általuk a jelentkezés során megadott címre. A tesztszolgáltatás igénybevételéhez szükséges kódot, kupont, egyéb hozzáférési lehetőséget (küldeményt) a Termékteszt egyedi leírásánál meghatározott módon (e-mailen vagy postai úton, letöltéssel) kapják meg a Résztvevők. A Termékteszt egyedi feltételeiben meghatározott tesztelési időszakot követően a Résztvevők – telefonos, e-mail-es, vagy postai értesítés alapján – a www.valaszolok.hu weboldalon található adat- és kérdéssort kötelesek valós adataikkal és tapasztalataik alapján kitölteni, a tesztterméket valósághűen értékelni. Az értékelő adat- és kérdéssor kitöltését elmulasztók az adott és jövőbeli Terméktesztekből kizárhatóak.

3. A Termékteszt időtartama

A jelentkezési határidőt, a Termékteszt tesztidőszakát, a termékértékelések beküldési határidejét az egyes Terméktesztek leírásai tartalmazzák. A Termékteszt elindulása után érkezett jelentkezések érvénytelenek.

4. Jelentkezés a Terméktesztre, részvételi feltételek

A Termékteszten kizárólag azok vehetnek részt, akik a jelen Szabályzatban meghatározott részvételi feltételeket együttesen és maradéktalanul teljesítik.

A Termékteszt részvételi feltételei:

 • regisztráció a www.valaszolok.hu oldalon: A valaszolok.hu regisztrációval a Résztvevő elfogadja a Válaszolok.hu Részvételi szabályzatát és Adatkezelési Tájékoztatóját. A regisztrációval a Résztvevő hozzájárul ahhoz, hogy egyéb piackutatásokban való részvétellel kapcsolatban a Central Médiacsoport Zrt. megkeresse;
 • jelentkezés az adott Termékteszten való részvételre;
 • az adott Terméktesztnél kért adatok hiánytalan és hibátlan megadása és a szűrőteszt maradéktalan kitöltése a jelentkezés során a www.valaszolok.hu weboldalon;
 • kiválasztást követően a teszttermék átvétele, a tesztszolgáltatás igénybevétele és a használati útmutatónak, szolgáltatási szerződésnek megfelelő tesztelése;
 • az egyedileg meghatározott tesztelési időszakot követően a teszttermék, tesztszolgáltatás értékelése az online kérdőív maradéktalan kitöltésével: a valóságnak megfelelő adatok hiánytalan rendelkezésre bocsátása, a kérdések maradéktalan megválaszolása;
 • az itt meghatározottak szerint a Résztvevő személyes adatainak kezeléséhez történő hozzájárulás megadása, valamint a jelen Szabályzatban foglaltak szerint és időpontig ezen adatkezelési hozzájárulás folyamatos megléte.

Egy Résztvevő csak egyszer, egy e-mail címmel vehet részt egy Termékteszten, és egy kérdőívet csak egy alkalommal tölthet ki! Amennyiben ugyanazon személy több e-mail címet használva jelentkezik a Terméktesztre, vagy többször tölti ki ugyanazon kérdőívet, az kizárható az adott és minden további Terméktesztből.

A teszttermék, tesztszolgáltatás igénybevételéhez szükséges az adóazonosító jel, a teszttermék kézbesítéséhez a pontos név, lakcím, telefonszám megadása.

A részvételi feltételek teljesülése hiányában a jelentkező nem kerül kiválasztásra, nem vehet részt a Termékteszten.

A Termékteszthez történő csatlakozás a Termékteszt egyedi leírásában meghatározott jelentkezési időszak lezárásig lehetséges, és a jelentkezés időpontja nem befolyásolja a jelentkező részvételi esélyeit.

5. Kiválasztás, Résztvevők értesítése

A Termékteszt Résztvevői a Szervező által előzetesen meghatározott kritériumok mentén egy előzetes szűrőteszt alapján kerülnek kiválasztásra, ezzel kapcsolatban bárminemű igényérvényesítés kizárt.

A jelentkező kijelenti, hogy a szűrőkérdőív során megadott adatai, válaszai megfelelnek a valóságnak. A jelentkező szűrőteszt során adott válaszai alapján dönthető el, hogy megfelel-e a kritériumoknak. A válaszok kiértékelését követően a Valaszolok.hu regisztráció során megadott e-mail címen kap értesítést a jelentkező arról, hogy bekerült-e a tesztelők csoportjába.

6. Teszttermékek, tesztszolgáltatás

A Termékteszt egyedi leírásában meghatározott minőségű és mennyiségű teszttermék kerül a Résztvevő részére átadásra. A teszttermékeket, valamint a tesztszolgáltatás igénybevételéhez adott esetben szükséges küldemény a Termékteszt egyedi feltételeinél meghatározott alvállalkozó igénybevételével kerül kézbesítésre.

A Résztvevők kötelesek együttműködni a Lebonyolítóval a tesztszolgáltatások, teszttermékek átvétele, illetve igénybevétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget, és a teszttermék átvétele, a tesztszolgáltatás igénybevétele meghiúsul, a teszttermék a továbbiakban nem vehető át, a tesztszolgáltatás a továbbiakban nem vehető igénybe, és a Szervezőt és Lebonyolítót emiatt semmilyen felelősség nem terheli. A teszttermékek kézbesítéséhez elengedhetetlenül szükséges a Résztvevő értesítési adatainak hiánytalan és pontos megadása. A Lebonyolító mindent megtesz a teszttermékek, valamint a tesztszolgáltatás igénybevételéhez szükséges küldemény mielőbbi kézbesítése érdekében, azonban a kézbesítési határidőt, mely várható 4-5 munkanap, garantálni nem tudja. A teszttermékeket, valamint a tesztszolgáltatás igénybevételéhez szükséges küldeményt kizárólag magyarországi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező Résztvevőnek áll módunkban megküldeni, és a teszttermék egy alkalommal kerül kipostázásra. Amennyiben a Résztvevő a tesztterméket, küldeményt az első postázás (ideértve az ismételt átadási kísérletet is) alkalmával nem veszi át, úgy a Terméktesztben való Részvételre szóló jogosultságát véglegesen elveszíti. A kézbesítéssel kapcsolatos észrevételek és reklamációk a Central Médiacsoport Zrt.-nél tehetők meg.

A Szervező a szállítás során megsérült, megsemmisült teszttermékek helyett egy alkalommal pótterméket biztosíthat. Nem biztosít a Szervező pótterméket, ha a sérülés a teszttermék tesztjét, igénybevételét érdemben nem akadályozza, befolyásolja. Amennyiben a teszttermék a szállítás során megsérül vagy megsemmisül, a Résztvevő köteles erről a kozossegi@valaszolok.hu e-mail címre küldött e-mailben tájékoztatni a Lebonyolítót és megfelelő módon (így különösen fotóval és leírással) igazolni a sérülést, megsemmisülést. A teszttermék ismételt megsérülése, megsemmisülése esetén a Résztvevő a Terméktesztből kizárásra kerül.

A teszttermék, tesztszolgáltatás a Termékteszt ideje alatt másra át nem ruházható és pénzre át nem váltható.

A tesztterméket a Résztvevő köteles a tesztterméken feltüntetett vagy ahhoz kapcsolódóan megküldött használati útmutatónak megfelelően rendeltetésszerűen használni. A Résztvevő köteles a tesztterméket a Termékteszt egyedi feltételeiben meghatározott sűrűséggel és tesztidőszak alatt kipróbálni, rendszeresen használni. A Résztvevő köteles a tesztszolgáltatást a szolgáltató által meghatározott feltételeket betartva igénybe venni.

Amennyiben szerzői művet kínál tesztelésre a Szervező, a Résztvevő kizárólag a tesztidőszakig terjedő rendeltetésszerű felhasználásra kap jogosultságot. Amennyiben a Szervező szoftvert kínál letöltésre, a Résztvevő kizárólag egy számítógépen vagy mobil-/táblagépen rendeltetésszerű felhasználásra kap jogosultságot a tesztidőszak alatt.

A Termékteszttel kapcsolatban felmerülő adókötelezettség teljesítése során a Szervező, a Lebonyolító és a Résztvevő kötelesek együttműködni.

A Szervező vállalja, hogy kifizeti a teszttermékre esetlegesen közvetlenül alkalmazandó személyi jövedelemadót és a teszttermékkel kapcsolatban közvetlenül felmerülő további adó vagy egyéb esetleges járulék megfizetését is vállalja.

A teszttermék egyszeri postai/futárral történő megküldésével kapcsolatos költségek a Szervezőt terhelik. A Szervező és a Lebonyolító nem vállalja a tesztszolgáltatás igénybevételével, a teszttermék felhasználásával vagy egyébként, a teszttermékkel, tesztszolgáltatással kapcsolatosan felmerülő egyéb költségek megfizetését.

7. Értékelés

A Termékteszt egyedi feltételeiben meghatározott tesztidőszakot követően a Résztvevők a www.valaszolok.hu weboldalon található adat- és kérdéssort kötelesek valós adataikkal kitölteni, a tesztterméket, tesztszolgáltatást a tapasztalataiknak megfelelő vélemény alapján értékelni.

TILOS

 • félrevezető értékelést adni;
 • az értékelésért cserébe bárkitől pénzt vagy egyéb ellenszolgáltatást elfogadni;
 • más Résztvevőt az értékelésben befolyásolni;
 • az értékelést más személlyel elvégeztetni.

A Résztvevő engedélyezi a Central Médiacsoport Zrt. részére, hogy a Résztvevő teszttermékkel kapcsolatos tevékenységének eredményeit, tapasztalatait más Résztvevők eredményeivel, tapasztalataival együtt kiértékelje, és a Szervezővel anonim módon közölje, a kiértékelt Termékteszt eredményét a Valaszolok.hu oldalon és reklám formájában bárhol máshol közzétegye.

8. Adatkezelés

A Résztvevők személyes adatainak kezelésére a Szabályzat részét képező Adatkezelési Tájékoztató, valamint jelen pont rendelkezései irányadók. Jelen Szabályzat egyben Egyedi Adatkezelési Tájékoztatónak is minősül.

A személyes adatok felvétele a Résztvevők önkéntes hozzájárulásán és a Termékteszthez kapcsolódóan esetlegesen felmerülő adófizetésre tekintettel az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényen, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényen és a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvényen alapul.

A Résztvevők a Terméktesztben való részvétellel hozzájárulnak ahhoz, hogy a Termékteszt során a valaszolok.hu regisztráción felül megadott személyes adataik (név, cím, telefonszám, adóazonosító jel, egyedi termékteszt témájához kapcsolódóan megadott egyéb adat pl. érdeklődési kör, felhasználói szokások) a Lebonyolító termékteszt adatbázisába kerüljenek (adatkezelési nyilvántartási azonosító: azonosító igénylése folyamatban), és azokat a Lebonyolító az adott Termékteszt lebonyolítása és kiértékelése, valamint újabb Terméktesztekben, valaszolok.hu piackutatásokban való részvételi megkeresés célból a székhelyén a valaszolok.hu regisztráció megszűnéséig – azt követően pedig anonim módon – adatkezelőként kezelje. A Lebonyolító a név, telefonszám és lakcímadatokat a termékteszt mint piackutatás adataitól elkülönítetten tárolja, azonban amennyiben az Terméktesztre a jelentkezőt nem választja ki, ezen adatokat haladéktalanul törli.

A Résztvevők a Terméktesztben való részvétellel hozzájárulnak ahhoz, hogy a Termékteszt során a valaszolok.hu regisztráción felül (http://www.valaszolok.hu/adatkezeles) megadott személyes adataikat (név, cím, adóazonosító) a Lebonyolító az adókötelezettségek teljesítése érdekében a Szervező részére továbbítsa, és hogy a Szervező önálló adatkezelőként számviteli kötelezettségének teljesítése érdekében a 2000. évi C. törvény 169.§-a alapján 8 évig, illetve az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényben meghatározott elévülési ideig megőrizze. Amennyiben a teszttermék termékmintának minősül a Lebonyolító semmilyen személyes adatot nem továbbít a Szervező felé. Ebben az esetben a Szervező kizárólag anonim piackutatási eredményekkel rendelkezik.

A teszttermék, továbbá a tesztszolgáltatás igénybevételéhez szükséges küldemény kézbesítése érdekében a Lebonyolító a Kézbesítőt adatfeldolgozóként veszi igénybe.

A Lebonyolító adatkezelési gyakorlatáról, a Résztvevőket megillető adatkezelési igényekről (Igényérvényesítési cím: kozossegi@valaszolok.hu) és egyéb a jelen Szabályzatban nem szabályozott adatkezelési feltételekről a Válaszolok.hu Adatkezelési Tájékoztató rendelkezik.

9. Felelősség

Az értesítési, vagy szállítási késedelemért, a teszttermék sérült vagy megsemmisült állapotban való megérkezéséért a Szervező és a Lebonyolító nem vállal felelősséget. A jelentkezők az általuk tévesen szolgáltatott adatokból, vagy a postafiókjuk levélfogadásra képtelen állapotából adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát a Terméktesztre történő jelentkezés és az értékelés során a Lebonyolítónak nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség, és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben kizárólag a jelentkezőket terheli.

A Szervező és a Lebonyolító kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Termékteszten való részvétel során, a teszttermék, tesztszolgáltatás esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Termékteszt során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok (pl. termékfelelősségi törvény) kifejezett rendelkezéssel tiltják. A Résztvevő a teszttermék, tesztszolgáltatás hibájával, meghibásodásával kapcsolatos igényeit a teszttermékhez, tesztszolgáltatáshoz kapcsolódó jótállás és szavatosság keretében közvetlenül a Szervezőnél érvényesíthetik.

A Lebonyolító a teszttermék, tesztszolgáltatás hibamentes működéséért, teljességéért, adott célra való alkalmasságáért semmilyen felelősséget nem vállal, nem vállal továbbá felelősséget azért, ha a Termékteszt időtartama alatt a Terméktesztet, valamint a jelen Szabályzatot tartalmazó weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el. A Lebonyolító nem felel továbbá a rajta kívül álló okkal (például az Internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodással vagy kimaradással, a böngésző-kiegészítés vagy a javascript nem megfelelő működésével) összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért.

A tesztszolgáltatás, teszttermék eléréséhez szükséges technikai háttér biztosításáért, különösképpen a szükséges hardver és szoftver, egyéb vevőkészülék, valamint a hozzáférési- és adatátviteli-szolgáltatások, továbbá egyéb az igénybevételhez szükséges feltételek (pl. védőfelszerelés) biztosításáért a Résztvevő saját költségén felel. A Résztvevő egyéni hardver és szoftver konfigurációja, készüléke, felszerelése és a szolgáltatások, illetve termékek kompatibilitásáért a Szervező és a Lebonyolító nem vállal felelősséget.

10. Egyéb

A Szervező és a Lebonyolító jogosult a Terméktesztet bármikor felfüggeszteni, és a Résztvevővel fennálló jogviszonyt megszüntetni.

A Szervező és a Lebonyolító fenntartja magának a jogot a jelen Szabályzat, valamint az egyes Terméktesztek egyedi feltételeinek egyoldalú megváltoztatására azzal, hogy a módosításról rövid felhívás formájában a www.valaszolok.hu oldalon és/vagy e-mail üzenetben tájékoztatja a Résztvevőket. Amennyiben a Résztvevő a folyamatban lévő Termékteszt során belép a www.valaszolok.hu fiókjába, vagy kitölti a termékértékelést, illetve jelentkezik egy újabb Terméktesztre, az a módosítás elfogadásának minősül.

A Szabályzat a http://valaszolok.hu/reszveteli-szabalyzat/ weboldalon érhető el. Amennyiben a Termékteszt egyedi részvételi feltételei eltérnek a jelen Szabályzattól, úgy az egyedi feltételek irányadóak.

Amennyiben a Termékteszttel kapcsolatban kérdést kíván feltenni, írjon a regisztrációkor megadott e-mail címről a kozossegi@valaszolok.hu e-mail címre! Kérjük, hogy a levélben tüntesse fel a Termékteszt elnevezését.

Budapest, 2015. március 2.