Válaszo!ok.hu egyedi adatkezelési tájékoztató

Central Médiacsoport Zrt.
Válaszolok.hu
2015. március 2.

Jelen Egyedi Adatkezelési Tájékoztató a Részvételi feltételek része, azok rendelkezéseivel együttesen értelmezendő. További információk találhatók a Terméktesztekre vonatkozó Részvételi szabályzat és adatkezelési tájékoztatóban.

A Central Médiacsoport Zrt. az általa rögzített személyes adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) rendelkezéseinek megfelelően kezeli.

A személyes adatok felvétele és kezelése az érintett önkéntes hozzájárulásán alapul, azok valódiságáért, pontosságáért kizárólag a Felhasználó tartozik felelősséggel.

A kezelt személyes adatok körét részben a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6.§-a, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A.§-14/C.§-ai határozzák meg.

A Central Médiacsoport Zrt. minden szükséges technikai és szervezési intézkedést megtesz, eljárási szabályt kialakít annak érdekében, hogy biztosítsa a Felhasználók által megadott, illetve hozzáférhetővé tett személyes adatok biztonságát az adatkezelés teljes folyamata során.

A Felhasználó bármikor kérheti adatainak módosítását és helyesbítését.

A Felhasználó személyes adatait akkor is törli a Central Médiacsoport Zrt., ha kezelése jogellenes; az adatkezelés célja megszűnt; vagy azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte; vagy ha az adatkezelés hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható –, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki.

A Felhasználó tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen az Infotv.-ben meghatározott esetekben.

Törlés helyett a Central Médiacsoport Zrt. zárolja a személyes adatot, ha a Felhasználó ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Felhasználó jogos érdekeit.

Az érintett a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos esetleges jogsérelem esetén az illetékes törvényszékhez, a fővárosban a Fővárosi Törvényszékhez is fordulhat, vagy vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (elnök: dr. Péterfalvi Attila, 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., ugyfelszolgalat@naih.hu, +36-1-3911400, www.naih.hu).

Adatkezelési nyilvántartási szám: bejelentés folyamatban.

Felhasználói adatok

Kezelt adatok köre

A regisztrációhoz szükséges adatok: email cím, nem, születési év, irányítószám.
Piackutatások, illetve terméktesztek során kezelt további adatok: név, telefonszám, lakcím, megye, város, iskolai végzettség, szociális jellemzők, jövedelmi és háztartási adatok, érdeklődési körök, médiahasználat, fogyasztási szokások, felhasználói azonosítószám, a piackutatás lefolytatásához szükséges, az adatfelvételkor meghatározott egyéb adat.

Adatkezelés célja

Piackutatási adatbázis üzemeltetése: Felhasználók azonosítása, a többi Felhasználótól való megkülönböztetése, a Felhasználóval való kapcsolattartás, a Felhasználók szegmentálása, piackutatások lebonyolítása, a Felhasználók piackutatási célú megkeresése (ideértve a termékteszteket is).

Adatkezelés időtartama

A regisztrációs adatok kezelése a regisztráció megerősítése hiányában 14 napig, az utolsó belépéstől számított 2 évig, illetve a regisztráció más módon való megszűnéséig tart.

Egyéb adatkezelési tudnivalók

Adathelyesbítés

A regisztrációs adatok a felhasználói fiókban bármikor módosíthatók a „Profilom>> Adatmódosítás>> Személyes adatok módosítása” menüpont alatt.

Adattörlés

A regisztráció törlése a „Profilom>> Adatmódosítás>> Regisztráció törlése” menüpont alatt kezdeményezhető.

Adatok nyilvánossága

A piackutatásban részt vett nyertesek neve 6 hónapig nyilvánosan közzétételre kerül a www.valaszolok.hu weboldalon.

Nyereményjáték

A piackutatás résztvevői közül kisorsolt nyertesek tekintetében kezelt adatok: név, lakcím, adóazonosító jel.
A nyertesek személyes adatainak kezelése az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényen, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényen és a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvényen alapul.
A nyertesek név, postázási cím, e-mail, adóazonosító jel adatait tartalmazó sorsolási jegyzőkönyvet a Central Médiacsoport Zrt. a számviteli kötelezettségek teljesítése érdekében a 2000. évi C. törvény 169.§-a alapján 8 évig, illetve az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényben meghatározott elévülési ideig őrzi. A nyertesek nevét a www.valaszolok.hu weboldalon közzé tesszük a sorsolást követő 6 hónapig.

Igényérvényesítési cím, ügyfélszolgálat

A kapcsolat@valaszolok.hu, valamint a Central Médiacsoport Zrt. 1037 Budapest, Montevideo utca 9. levelezési cím
A Central Médiacsoport Zrt. az ügyfélszolgálat részére küldött panaszokat, kérdéseket és kéréseket a beküldéstől számított 6 hónapig tárolja, majd törli – a még folyamatban lévő ügyekben keletkezett levelezések kivételével.

Adatfeldolgozó

Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a későbbiek során további adatfeldolgozókat vegyen igénybe, amelyekről a valaszolok.hu oldalon ad tájékoztatást.

Adatbiztonság

A Central Médiacsoport Zrt. a jelszó olyan lenyomatát tárolja, amely kizárólag a jelszó helyességének ellenőrzésére alkalmas, de magát a jelszót nem lehet belőle visszaállítani.
A Central Médiacsoport Zrt. a személyes adatokat őrzéssel védett székhelyeiken tárolják.

Meghívó

A Central Médiacsoport Zrt. a piackutatásra való meghívó küldés során nem tárolja a feladó és a címzett nevét, email címét és az üzenet tartalmát.

Cookie

Alkalmazott cookie-k: böngésző cookie, flash cookie, session cookiek munkamenet azonosítása céljából. Cookie-k engedélyezése és tiltása a böngészőben lehetséges.

Naplózott adatok

A honlap működésének nyomon követése, a hatékonyság növelése, a felhasználói szokások elemzése céljából tárolt adatok:

  1. Látogatók esetében: a látogatás dátuma és időpontja, IP cím és domain név, az elért tartalom címe, a honlap megtekintésétől számított 90 napig.
  2. Regisztrált felhasználók esetében: a látogatás időpontja, IP cím, nyelvi beállítás a felhasználó gépén, küldő oldal webcíme (referer page), amennyiben keresőből érkezett, úgy a keresett kulcsszó, megtekintett oldalak száma, megtekintett oldalak webcímei, böngésző adatai, képernyőfelbontás, a bejárt útvonalakat a honlap megtekintésétől számított egy hétig, egyéb adatokat a szolgáltatás igénybevételétől számítva 1 évig.

Külső webanalitikai és hirdetés-kiszolgálók

A Central Médiacsoport Zrt. a Google Inc. Google Analytics, Google AdSense és Google AdMob szolgáltatását több weboldala és alkalmazása keretében használja. A Google Analitycs cookie-kat használ abból a célból, hogy segítse az adott honlap használatának elemzését. A Google AdSense és AdMob cookie-t helyez el és web beacont (web jelző) használ információgyűjtés céljából. A cookie által tárolt információkat (beleértve a Felhasználó IP-címét) a Google Inc. egyesült államokbeli szerverein tárolja. A Google Inc. átadhatja a gyűjtött információkat harmadik felek részére, amennyiben ezt törvény írja elő, vagy az adott harmadik felek a Google Inc. megbízásából feldolgozzák az információkat. A Google Inc. a Google AdSense és a Google Adwords remarketing keretében olyan, a látogatókat nyomon követő cookie-kat helyez el a Felhasználók készülékén, amelyek a látogatók online magatartását figyelik, és amelyek alapján a Google Inc. a felhasználói magatartáson, érdeklődési körön alapuló reklámot tesz számukra elérhetővé más weboldalakon. A nyomon követő cookie lehetővé teszi a Google Inc. számára a honlaplátogató azonosítását egyéb weboldalakon is. A Google Inc. „Adatvédelmi irányelvei” a http://www.google.hu/intl/hu/policies/privacy/ honlapon érhető el. A Google Inc. weboldalán a Google Inc. adatokkal kapcsolatos tevékenységéről és a cookie-k letiltásáról, a hirdetések személyre szabásáról további hasznos információk találhatóak: http://www.google.com/intl/hu/policies/privacy/ads/.